תקנון

מבוא

 1. האתר "אלסק מערכות אבטחה" (להלן ולעיל: "האתר") משמש כפלטפורמה לפרסום עסקים וחברות על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 2. רשאים לפרסם באתר בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, בעלי עסקים רשומים, ובעל כתובת מגורים בישראל.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר, לכל דבר ועניין.
 4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת מנוי ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 6. ביצוע עסקה כפוף לתקנון האתר.

כללי

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות בשימוש באתר והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך ההזמנה.
 2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את האתר.
 3. כל מידע באתר לגבי מוצרים ו\או פרטי המפרסמים, נמסרו על ידי בעלי העסקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
 4. האתר אינו מתחייב כי הקישורים (LINK) בכל קישורים אשר העלו המפרסמים, יובילו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
 5. בעלי האתר ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאת או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה \ המנוי הספציפיים בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 6. הלקוח (המפרסם באתר) יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה, העלאה והסרת התכנים שבכרטיס העסק אשר רכש.
 7. למעט התכנים שהועלו על ידי המפרסמים בכרטיס העסק שלהם – אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר ו/או מי מטעמה.
 8. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם האתר.
 9. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 10. נפלה טעות בתיאור פרטי המפרסם, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הספקים מטעמו.

רכישת מנוי – כללי

 1. האתר מאפשר לך לרכוש מנוי בחיוב מחזורי חודשי, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים.
 2. כל המסמכים הקשורים בהזמנה (חשבוניות וקבלות) ישלחו עם ההזמנה.המוצרים המוצעים להזמנה/מכירה
  המוצרים באתר מוצגים כמנוי לחבילות פרסום והחיוב בגינן נעשה בחיוב מחזורי מדי חודש בחודשו.

אופן הרשמת משתמשים ורכישת מנוי

באתר מוטמעת מערכת סליקת אשראי אשר מבצעת חיוב מחזורי, אחת לחודש בכפוף לתנאי חברת האשראי של בעל הכרטיס.

 1. ההרשמה ורכישת המנוי מתאפשרים ע"י הזנה של דוא"ל חדש (קרי, אשר אינו מופיע ו/או פעיל בשירות), סיסמה והזנת פרטי כרטיס אשראי.
 2. המשתמש יוכל לבצע יציאה מהמערכת בכל עת. לאחר יציאה מהמערכת יידרש להזין שוב את הדוא"ל והסיסמה.

תשלום בכרטיס האשראי

 1. בתשלום בכרטיס אשראי העסקאות הינן עסקאות מתמשכות כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בעשותך מנוי הנך מצהיר כי ידוע לך כי האתר מציע למנוייה כמה מסלולי עסקאות אפשריים, כאשר המדובר בעסקה הניתנת לביטול בכל עת בכפוף להוראות סעיף 13ד לחוק הגנת הצרכן.
 2. רכישת המנוי מותנית בקבלת אישור מוקדם של הסולק (להלן: "אישור רכישה"). מובהר, כי האתר יהיה רשאי למנוע רכישת מנוי לשירות ממשתמשים שלא התקבל לגביהם אישור רכישה. רכישת המנוי תתאפשר אך ורק למשתמשים אשר הסולק יאפשר את חיובם. במקרה בו לא תתאפשר הגבייה באמצעות הסולק עבור רכישת המנוי, מסיבות אשר אינן תלויות בשותפות, לא יהא רשאי המשתמש לרכוש מנוי ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר בנסיבות אלו. ״האתר שומר לעצמו את הזכות להציע למי שיבחר מחירי מנוי ו/או תנאים שונים מן המוצגים לכלל לקוחות האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי״.
 3. פירוט התשלום באמצעות כרטיס האשראי יופיע בדפי החיוב של חברת האשראי תחת שם נותן השירות_"Sitelinx".
 4. הליך הרכישה והעברת פרטי כרטיס האשראי מתבצעים באמצעות מנגנון מאובטח (SSL).
 5. מובהר כי האחריות לסליקת התשלום חלה על הסולק בלבד. בכל בעיה ו/או טענה לגבי הליך הסליקה יש לפנות לסולק הרלוונטי בעיניין: באתר "טרנזילה".
 6. המשתמש מסכים ומאשר בעת רכישת המנוי ומתן פרטי כרטיס האשראי שברשותו לחייב את כרטיסו בתשלום חודשי חוזר.
 7. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שבתשלום עבור מנוי בכרטיס אשראי נטען וכרטיס אשראי לחיוב מיידי בבנק, החיוב עבור המנוי יהיה במלואו בעת ביצוע הרכישה בהתאם למסלול ההתקשרות אותו בוחר המשתמש.
 8. אנו עושים הכל על מנת לשמור על סודיות הלקוח. פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת ואינם מועברים לצד ג אלא בהוראת בית משפט.

ביטול מנוי

 1. ביטול מנוי ייעשה בכפוף לשאר הוראות התקנון והדין ולאחר קבלת הודעת המשתמש על רצונו בכך (להלן: "הודעת הביטול") על ידי פנייה באמצעות טופס 'צור קשר' באתר https://alsec.co.il
 2. הודעת הביטול תכלול שם מלא, מספר תעודת הזהות כתובת דוא"ל (שבשימוש), מספר הטלפון הנייד, 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי עמו נרכש המנוי. האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל משתמש שפנה בהודעת ביטול לקבלת פרטים נוספים.
 3. ביטול המנוי ייכנס לתוקפו תוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.
 4. בביטול המנוי יימחק כרטיס המשתמש, וכל תוכן שהמשתמש העלה לאתר, לרבות תמונות, פרטי עסק, פרטים אישיים, מאמרים וכל תוכן אחר.
 5. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש ששימושו בשירות הופסק לאלתר או נמנע בשל הפרת תנאי השימוש.
 6. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי לא יינתן החזר, מלא או חלקי, של דמי המנוי לאחר שעברו 14 ימים מיום רכישת המנוי, והכל בכפוף לתקנון.
 7. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים ממועד העסקה הראשונית. מנוי שיבטל במהלך 14 ימים אלו, יוכל לקבל החזר כספי יחסי בהתאם לימי השימוש באתר. ביטול העסקה ילווה בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המנוי או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 8. למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר.

הצהרות המשתמש

 1. השימוש שאעשה בשירות יהא על פי כל דין ובהתאם להוראות תקנון השירות.
 2. הנני אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שאציג בכרטיס המשתמש שאפתח בשירות או שאעביר למשתמשי השירות.
 3. לא אכלול בכרטיס המשתמש שלי, ולא אעביר למשתמש אחר בשירות כל מידע בכתב ו/או גרפי העולה כדי לשון הרע ו/או מידע בלתי מדויק ו/או פוגע ו/או בלתי צנוע ו/או פוגע בערכי דת ו/או בעל אופי מיני ו/או מאיים ו/או גזעני ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי הולם ו/או כל מידע אחר אשר עלול להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות (להלן: "מידע פוגעני").
 4. ידוע לי כי התחזות לאדם אחר אסורה. ידוע לי כי אם אעלה לאתר ו/או לאפליקציה מידע פוגעני, ו/או אעשה באתר ו/או באפליקציה שימוש פסול או אסור, או אגרום כל נזק אחר לאתר ו/או לאפליקציה ו/או למשתמשים האחרים, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, וכי במידה ומעשיי יעלו כדי עוולה נזיקית ותלונה בעניין תופנה לשותפות, הרי שהאתר שומר על כל זכויותיו, ובין היתר על זכותו להיפרע ממני.
 5. לא אעביר כל מכתב שרשרת או "דוא"ל זבל" למשתמשים אחרים בשירות.
 6. לא אציב, אפיץ או אשכפל בדרך כל שהיא כל חומר המוגן לפי דיני הקניין הרוחני מבלי לקבל את הסכמת בעליו מראש.
 7. כל קשר ביני ובין משתמשים אחרים בשירות (באתר ו/או בפגישות שיתקיימו ב"עולם האמיתי") הוא על אחריותי בלבד.
 8. מבלי לגרוע משאר זכויות האתר, הינך מאשר כי אם ידווחו עליך משתמש/י השירות ,בגין שימוש שלא כדין באתר (שימוש פוגעני ו/או לא מוסרי וכיוב') האתר יהיה רשאי להפסיק את שימושך בשירות באופן מיידי ו/או למחוק את כרטיסך ו/או לעשות כל פעולה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי".
 9. לשותפות שמורה הזכות להעניק מנוי חינם וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "מנוי חינם").
 10. לשותפות שמורה בכל עת הזכות לבטל את מנוי החינם ללא צורך לנמק זאת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 11. אני מבין ומאשר שתוכן כרטיסי יהיה זמין לגולשים אקראיים.
 12. אני מאשר לצוות האתר גישה לכרטיס המשתמש שלי כולל להודעות אשר שלחתי ו/או נשלחו אליי וכל פעולה שעשיתי בשירות וזאת לצורך מתן שירות, תיקון תקלות, הגנה משפטית ופיתוח השירות.
 13. האתר אינו אחראי על חסיון המידע אותו מספק המשתמש והוא מבין שתוכן המידע שהוא מעביר בשירות עלול להיות נגיש לציבור. כתוצאה מכך שהמידע אשר מועבר בשירות בכרטיסי או/ו בהודעות עלול להיות נגיש לציבור וכל המידע אשר מועבר על ידי הוא על אחריותי ואמנע מהעברת תוכן שאיני מעוניין שיגיע לכלל הציבור כגון דוא"ל, טלפונים ועוד.
 14. אני יודע ומאשר כי האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר מידע לצורך מתן שירותי האתר לצד ג', והכל כמפורט בתקנון ובהצהרת הפרטיות.
דרג
צור קשר
צור קשר

אלסק מערכות אבטחה לוגו

בעל מקצוע בתחום מערכות האבטחה והמתח נמוך במרחק נגיעה

טלפונים ליצירת קשר

משרד: 0559705013

או השאירו פרטים ונחזור אליכם

  *שם

  *טלפון